Skip to main content

Taqsim Maqam Kurd

Rahim Alhaj with Souhail Kaspar
Audio
Taqsim Maqam Kurd