Skip to main content

“Ganchen yumi lobdah/ Yu gi gangte theom bi gi schola/ Samten ling”

Audio
Ganchen yumi lobdah/ Yu gi gangte theom bi gi schola/ Samten ling

.