Skip to main content

Russian Folk Dances of the Moiseyev Dance Company

Russian Folk Dances of the Moiseyev Dance Company

Track Listing

101
Ural Quadrille Moscow Radio Orchestra of Folk Instruments 2:07
102
Variations on the Russian Folk Song "Korobeiniki" (The Peddlers) Instrumental Quintet of the Soviet Army Band 3:00
103
Russian Melodies Instrumental Quintet of the Soviet Army Band 2:51
104
Trepak No. 1 (Russian Dance) Accordion Quartet: S. Chernikh, M. Chernikh, I. Chernikh, V. Soldatov 3:13
105
Polka-Kubanka Vladimir Kuznetsov and Ivan Tikhonov 1:25
106
Russian Folk Melody Accordion Quartet: S. Chernikh, M. Chernikh, I. Chernikh, V. Soldatov 3:11
107
Ukranian Folk Dance Anatole Belyaev 1:29
108
Variations on the Russian Folk Song "Kamarinskaya" Instrumental Quintet of the Soviet Army Band 2:18
109
Dance (Russian Folk Melody) Instrumental Quintet of the Soviet Army Band 2:39
110
Polka Moscow Radio Orchestra of Folk Instruments 2:02
111
Play, My Fife Boris Chegodayev and Rem Maslov 2:13
112
On the Mountain Accordion Quartet: S. Chernikh, M. Chernikh, I. Chernikh, V. Soldatov 2:56
113
Trepak No. 2 (Russian Dance) Boris Chegodayev and Rem Maslov 2:38
114
Ural Dance Eugene Blinov and Gdali Elperin 1:53
115
The Partisans Peter Eribakov and Vladimir Mokhov 2:21
116
The Challenge Peter Eribakov and Vladimir Mokhov 2:22
117
Melodies of the Volga Peter Eribakov and Vladimir Mokhov 3:20
118
The Lark Peter Eribakov and Vladimir Mokhov 2:30
119
The Peddler's Box Peter Eribakov and Vladimir Mokhov 3:38
120
Village Quadrille Peter Eribakov and Vladimir Mokhov 1:58
121
Fantasy on Waltz Themes of Vladimir Andreyev Ossipov Orchestra of Folk Instruments 6:26

.