Skip to main content

a) Aramaic and Arabic, b) Aramaic, c) Aramaic, d) Aramaic and Ladino, e) Aramaic

Solomon Benchetrit, Bracha Zion, Khakem Ezra Mordekhai, Haim Ha Cohen, Raphael Yair Elnadav
Audio
a) Aramaic and Arabic, b) Aramaic, c) Aramaic, d) Aramaic and Ladino, e) Aramaic